Policy

Trafiksäkerhetspolicy för åkeriföretag i LV Frakt

Vår ambition är att som yrkesmän med ledningsansvar vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen, företaget och samhället.

Detta innebär bl.a:

 • Vi håller fordon och utrustning i trafiksäkert skick
 • Vi använder alltid säkerhetsbälte
 • Vi håller tillräckligt avstånd till framförvarande
 • Vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Vi tar hänsyn till väglaget
 • Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Vi respekterar gällande viktsbestämmelser
 • Vi säkrar godset enl gällande bestämmelser
 • Vi är sprit- och drogfria, inkl starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
 • Vi accepterar inte transportuppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • Vi accepterar inte heller att anställda bryter mot policyn och dess innebörd

Miljöpolicy för åkeriföretag i LV Frakt

Åkeriet skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar eftersträva att erbjuda miljöeffektiva vägtransporttjänster.

Detta innebär bl.a:

 • Tillse att all personal är väl förtrogen med åkeriets miljöpolicy
 • Bedriva verksamheten och utveckla företagets transporttjänster så att miljöpåverkan så långt praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas och att en totalt sett god resurshushållning iakttas i verksamheten
 • Informera kunder och övrig omvärld om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för åkeriets arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter
 • Inom ramen för normala företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för ett genomförande av denna miljöpolicy