Transporthandledning

Trafiksäkerhetspolicy för åkeriföretag i LV Frakt

Vår ambition är att som yrkesmän med ledningsansvar vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen, företaget och samhället.

Detta innebär bl.a:

 • Vi håller fordon och utrustning i trafiksäkert skick

 • Vi använder alltid säkerhetsbälte

 • Vi håller tillräckligt avstånd till framförvarande

 • Vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

 • Vi tar hänsyn till väglaget

 • Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna

 • Vi respekterar gällande viktsbestämmelser

 • Vi säkrar godset enl gällande bestämmelser

 • Vi är sprit- och drogfria, inkl starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta

 • Vi accepterar inte transportuppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

 • Vi accepterar inte heller att anställda bryter mot policyn och dess innebörd

Miljöpolicy för åkeriföretag i LV Frakt

Åkeriet skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar eftersträva att erbjuda miljöeffektiva vägtransporttjänster.

Detta innebär bl.a:

 • Tillse att all personal är väl förtrogen med åkeriets miljöpolicy

 • Bedriva verksamheten och utveckla företagets transporttjänster så att miljöpåverkan så långt praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas och att en totalt sett god resurshushållning iakttas i verksamheten

 • Informera kunder och övrig omvärld om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för åkeriets arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter

 • Inom ramen för normala företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för ett genomförande av denna miljöpolicy